شــركت خشك مانا در ســال 1388 با هدف فراهم كردن محصولات غذايى طبيعى با كيفيت بسيار بالا براى كسانى كه مى خواهند زندگى سالمترى داشته باشند، تاسيس شد. پس از 2 سال تحقيق و تجربه ما در سال 1390 موفق به توليد و عرضه نوع جديدى از ميوه هاى خشك با نام تجارى ميويتا با استفاده از فناورى خشك كردن انجمادى شديم. علاوه بر ميويتا ما از روش خشك كردن انجمادى در فرآورى محصولات ديگر از قبيل ميوه ها، سبزيجات، گوشت و غذاهاى دريايى براى مشتريان تجارى و صنعتى خود استفاده مى كنيم. در آينــده ما با هدف نوآورى در توليد و عرضه تنوع بيشــترى از محصولات غذايى با اســتفاده از آخرين فناورى هاى صنايع غذايى به فعاليت و رشد خود ادامه مى دهيم.گواهينامـه ها
خشك مانا توجه فراوان به تضمين كيفيت و امنيت غذايى براى محصولاتش دارد. اين شـــركت مفتخـر اســت كه علاوه بر دارا بودن تاييديه هاى ISO22000، ISO9001 و HACCP تحت گواهى بهداشت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و آموزش پزشكى ايران و گواهى كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران توليد مى كند.
مسئوليت اجتماعی
از آنجايی كه خشــك مانا يك شركت پيشــرو در توليد محصولات سلامت و دوســتدار محيط زيست می باشد، ما برآن شديم تا بخشی از درآمدمان را در جهــت نگهداری محيط زيســت اختصاص دهيم. به اين منظــور ما از برنامه جهانی" يك درصد برای زمین one percent for the planet " به عنوان يك راه برای رسيدن به اهدافمان استفاده كرديم كه توسط آن يك درصد از فروش محصولات خود را به "موسســه حيات وحش ميراث پارســيان" كه در جهت حفظ تنوع زيستی ايران فعاليت می كند، اختصاص دهيم. ما اميدواريم تا قدم كوچكمان عاملی در جهت تشــويق ســاير شــركت های ايرانی در جهت برداشتن قدم های مشابه باشد.
برای اطلاعات بيشتر به
www.onepercentfortheplanet.org مراجعه كنيد.
نمایشگاه ها

ایران - اگروفود - ۲۰۱۳
ژاپن - فودکس - ۲۰۱۴
ایران - اگروفود - ۲۰۱۴
ایران - اگروفود - ۲۰۱۵