خشک كردن انجمادى فرايندى اســت كه در آن يخ از داخل يك محصول منجمد به بخار تبديل مى شــود بدون اينكه هيچ فرايند ذوبى اتفاق بيفتد. اين فرايند كه تصعيد نام دارد در دما و فشار بســيــار پايين اتفاق مى افتد در نتيجه محصول با كيفيت بسيار بالا به جــاى مى گــذارد. هدف از خشــك كردن انجمادى توليد محصولى با زمان نگهدارى بالا است كه به راحتى بتواند دوباره با آب تركيب شــود در حاليكــه بافت آن تغييــر پيدا نكند، هرچند اين عوامل به نوع بسته بندى و شرايط نگهدارى نيز بسيار وابسته است.

مزيتهــاى روش خشــك كــردن انجمادى عبارت است از:
• خشــك كردن در دماى پايين باعث آسيب كــم بــه محصولاتى كه نســبت بــه حرارت حساس هستند مى شود. محصولى كه با فناورى انجمادى خشك شده است بيشتر بو، طعم، ويتامينها و ارزش غذايى ماده اوليه را حفظ مى كند.
• محصول نهايى رنگ و شكل اوليه را حفظ مى كند.
• درصد رطوبت محصول نهايى در حين فرايند قابل كنترل است. محصول خشك شده با فناورى انجمارى به علت رطوبت كم باقيمانده داراى مدت زمان نگهدارى بسيار بالا است.
• معمولا بيش از 90% ماده اوليه از آب تشكيل شده است، بنابراين پس از فرايند خشك كردن انجمادى، محصول بسيار سبك با قابليت حمل بسيار آسان مى شود.